NAKLİYAT SİGORTALARI

Nakliyat sigortaları, tekne sigortaları, kıymet nakliyat sigortaları ve emtia nakliyat (yük) sigortaları olmak üzere üç alt branşa ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, ticaret ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, klasik nakliyat sigortalarının kapsamında da genişlemeler meydana gelmiş, sigortalının sorumlulukları, sınırlı nitelikte de olsa, nakliyat poliçesine dahil edilmiş, denizdeki petrol, doğalgaz platformları, boru hatlarıyla taşınan petrol ve doğal gaz nakliyat sigortalarının konusu haline gelmiştir.

TEKNE SİGORTASI

Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir. Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmektedir.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI

Çiftçi Kayıt Sistemine(Ç.K.S)  kayıtlı çiftçilerimizin  sigortayaptırırken ürününe ve ihtiyacına en uygun teminatı seçebilmeleri için 2  paket sunulmuştur.

Paket 1 : Tüm bitkisel ürünler için Dolu,  Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan teminatları
Paket 2 : Sadece meyveler için Don, Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan teminatlarını kapsamaktadır.

SERA SİGORTALARI

Seralarda yetiştirilen tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN  SİGORTALARI

Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;
– Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
– Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
– Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
– Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
– Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTALARI

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;
– Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
– Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
– Her türlü doğal afetler,
– Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kestirme riskleri  sigorta kapsamındadır.

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

Yatırımlarınız Mühendislik Sigortaları ile çok geniş bir risk yelpazesine karşı güvence altında…

Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla önemli riskler karşısında kapsamlı bir güvence sunmaktadır.

Makinelerin montajı aşamasında karşılaşabileceğiniz riskler için Montaj All Risks Sigortası,
Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunan İnşaat All Risks Sigortası,
Makinelerinizin onarımını veya ünitelerinden birinin değiştirilmesini gerektiren durumlarda Makine Kırılması Sigortası,

belirtilen faaliyet alanlarında, büyük riskler sonucunda bir anda karşılamak zorunda kalabileceğiniz giderler karşısında size çözüm ortağı olacaktır.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

Sigorta teminatının konusu

Sigortacı,  bu Sigorta Sözleşmesi ile sigortalanmış olan Sigortalının, Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde ve yurtiçinden yurtdışına, teminatların geçerli olduğu coğrafi bölgede seyahat ederken Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile bu Sigorta Sözleşmesinin teminatlarının kapsamına giren bir durumdan dolayı ani olarak hastalanması ya da kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım, tıbbi tedavi, tıbbi nakil, taburcu olduktan sonra yurtiçine nakli ile vefat halinde defin veya cenazenin yurtiçine nakli ile ilgili giderlerini Poliçede belirtilen toplam teminat limiti dahilinde karşılar.
Sigorta teminatı altına alınan giderlerin, Sigortalının ani hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve teminat kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalının tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan ani hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayıp başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan giderleri ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir.
Sigortacının, Poliçenin geçerlilik süresi boyunca teminat kapsamına giren tüm durumlar için üstleneceği azami toplam sorumluluk tutarı toplam teminat limitidir. Toplam teminat limiti sigorta poliçesinde belirtilir.

Bu poliçeyi, ister yurtdışı seyahatinizin süresi kadar alabileceğiniz gibi, aylık, 45 günlük, 2 aylık,3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık süre için de alabilirsiniz. Bu durumda, bir yıllık süre içerisinde yapılacak tüm yurtdışı seyahatlerinizde sigortanızın garantisi altında olursunuz.